Slide

สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลและ
เมคาทรอนิกส์

Department of Mechanical and Mechatronics Engineering

สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลและ
เมคาทรอนิกส์
Department of Mechanical
and Mechatronics Engineering

สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล
และเมคาทรอนิกส์
Department of Mechanical
and Mechatronics Engineering

Slide
หลักสูตรที่เปิดสอน

วิศวกรรมเครื่องกลเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นฐานของวิศวกรรมหลายแขนง ประกอบด้วยความรู้ทางทฤษฎีและการประยุกต์ เกี่ยวกับ ของแข็ง ของไหล ก๊าซ ความร้อน และกลไก ในระบบต่างๆ เช่นเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ กระบวนการผลิต การออกแบบ พลังงานรูปแบบต่างๆ

มุ่งผลิตวิศวกรให้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง บำรุงรักษา เครื่องจักรกลสมัยใหม่ เช่นหุ่นยนต์ เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ วิเคราะห์ และ ผลิต กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ติดตามข่าวข้อมูลรายวิชา เปลี่ยนห้องเรียน ส่งรายงาน หรือนัดหมายต่างๆ ของสาขาวิชา