หน้าหลักสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

1. ห้องเรียนออนไลน์หลักประจำรายวิชา (Link to: MS Teams/ME and MtE Projects 2564)

2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายวิชาโครงงาน

3. ประกาศหัวข้อโครงงานสำหรับรายวิชาโครงงาน 2564

4. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรวิชาโครงงาน 1-รอบที่ 1 (1/2564) (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.)