ผู้บริหาร

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์

pruittikorn.s@psu.ac.th

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

dechwac@gmail.com

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

paramin.n@psu.ac.th

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

vpassakorn@eng.psu.ac.th

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

gsarawut@eng.psu.ac.th