ที่ตั้ง

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์

  อาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 • Department of Mechanical and Mechatronics Engineering
  Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
  Hat Yai, Songkhla, 90110, Thailand.

ช่องทางติดต่อ

 • โทรศัพท์/Telephone:
  (+66) 0-7428-7036 และ (+66) 0-7428-7201

Social Media

home