ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นะยะเวลากว่า 50 ปี นับได้ว่าเป็นภาควิชาที่เก่าแก่ ภาควิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางภาควิชาฯ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร ที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะสร้างบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณภาพโดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม และ เป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการพัฒนาของประเทศในอนาคต ภาควิชาฯ ได้เปิดสอน ในหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก รวม 4 หลักสูตร ดังนี้ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ / ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ปริญญาเอกสาขาวิศวกรมเครื่องกล นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เรียนต่อเนื่อง สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ภายใน 5 ปี (หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ตรี-โท) และปี พ.ศ. 2563 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนภาควิชาฯ ชื่อเป็น “สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์”