วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ เป็นสาขาวิชาที่เกิดจากการผสมผสานกันของศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงเป็นที่มาของคำว่าเมคาทรอนิกส์ (Mechatronics) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันเองของคำว่า Mechanics และ Electronics โดยเป็นหลักสูตรวิศวกรรมสมัยใหม่ ที่มุ่งผลิตวิศวกรให้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง บำรุงรักษา เครื่องจักรกลสมัยใหม่ เช่นหุ่นยนต์ เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ วิเคราะห์ และ ผลิต กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ เป็นสาขาที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในปัจจุบัน

 

เล่มหลักสูตร ปรับปรุง 2559 (สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร)*

*หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ใบ กว. เครื่องกล) ได้ทันที

เล่มหลักสูตร ปรับปรุง 2564 (ไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ทันที)**

**หมายเหตุ
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาขาวิชาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการเรียนรู้ด้าน Robotics, Automation System และ AI จึงไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ใบ กว. เครื่องกล) ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จากสภาวิศวกรได้ในภายหลัง (โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สภาวิศวกร https://www.coe.or.th/)
2. สำหรับผู้ที่มีความต้องการขอรับใบ กว. เครื่องกล ควรเลือกศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Link)