วิสัยทัศน์
 • มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตวิศวกรและสร้างนวัตกรรมที่มีศักยภาพระดับสากล เพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  1. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้ และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคม และเครือข่ายสากล
  2. สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะทางวิชาการ และวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
  3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนและร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเป็นธรรม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  1. ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความรู้และทักษะระดับสากล
  2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลสู่การใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม
  3. บริการวิชาการนวัตกรรม เพื่อเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นของภาคใต้และประเทศ
วัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ปณิธาน

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง   ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง   ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย: PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว

 • P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ
  1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม
  2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว
  3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ
 • S - Social responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม
  1. เป็นที่พึ่ง และชี้นําสังคม
  2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
  3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม
 • U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว
  1. มีความรักและสํานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
  2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม
  3. ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน

ค่านิยมองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์: S M A R T

 • S Strive for Success มุ่งมั่น
 • M Mankind มนุษยชาติ
 • A Attitude มีทัศนคติที่ดี
 • R Responsibility มีความรับผิดชอบ
 • T Teamwork ทำงานเป็นทีม
อัตลักษณ์

I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยวิจัย

สมรรถนะหลัก
 • WIL (Work Integrated Learning)
 • Smart Faculty (Happy, Healthy, Efficiency)
 • Think Globally, Act Locally
ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1: การผลิตวิศวกรที่มีความรู้และทักษะระดับสากล
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับสากลสู่การใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3: การบริการวิชาการด้านวิศวกรรมสู่การพัฒนาภาคใต้และประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4: การพัฒนาคณะฯ ร่วมกับพันธมิตรอย่างมีคุณค่า
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5: การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาคและมีความสุข
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการอย่างมั่นคงและยั่งยืน