หลักสูตร
 • ปริญญาตรี 2 สาขา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
 • ปริญญาโท 1 สาขา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ปริญญาเอก 1 สาขา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ทำไมต้องเรียนวิศวฯ ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.อ.
 1. เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศ
 2. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ในภาคใต้ที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
 3. ผลการประเมินจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ด้านคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยระดับ 4 (ดี) จากคะแนนเต็ม 5 และเป็นอันดับ 5 จากหน่วยงานที่เข้าร่วม 24 หน่วยงาน ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี พ.ศ. 2552
 4. อาจารย์และนักศึกษามีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง
 5. มีศูนย์ทดสอบความรู้ใบประกอบวิชาชีพที่คณะฯ
งานสำหรับวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
งานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ราชการ
 • โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกแบบ
 • บริษัทที่ออกแบบ ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ รถยนต์ และติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ
 • งานสำรวจชุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 • การรถไฟ การประปา การคมนาคมขนส่ง
 • กระทรวง กรม สถาบันการศึกษาต่างๆ
 • สถาบันวิจัย
 • ฯลฯ