วิศวกรรมเครื่องกลเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นฐานของวิศวกรรมหลายแขนง ประกอบด้วยความรู้ทางทฤษฎีและการประยุกต์ เกี่ยวกับ ของแข็ง ของไหล ก๊าซ ความร้อน และกลไก ในระบบต่างๆ เช่นเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ กระบวนการผลิต การออกแบบ พลังงานรูปแบบต่างๆ การทำความเย็นและปรับอากาศ เป็นต้น ดังนั้นวิศวกรเครื่องกล จึงมีบทบาทหลักในการออกแบบ พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อมูลหลักสูตร ปรับปรุง 2564

ข้อมูลหลักสูตร ปรับปรุง 2559