ME MtE Donation

ขอเชิญชวนร่วมมอบทุนสนับสนุนและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาและสับสนุนกิจกรรมของสาขาฯ สนับสนุนครุภัณฑ์/วัสดุการเรียนการสอน และเพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยสามารถเข้าสู่ระบบการบริจาคเงินตามลิงค์ข้างล่างนี้ และกรุณาเลือกวัตถุประสงค์และเลือกการบริจาคให้กับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์

Link https://donate.eng.psu.ac.th