หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เน้นสร้าง บัณฑิตที่มีทักษะด้านทฤษฎีวิชาการ สามารถประยุกต์ บูรณาการ เพื่อพัฒนาและวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปัจจุบันหลักสูตรได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างอาจารย์ต่างชาติและนักศึกษาต่างชาติ อาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสนใจผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับสากลเพิ่มขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จึงเป็นโอกาสดีที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรที่มีการ เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร เพื่อตอบสนองกับประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ระดับปริญญาโท

PLO 1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
PLO 2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเครื่องกลในการประกอบวิชาชีพหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง ปาล์มน้ำมัน และไม้ยางพารา หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพื้นที่ในภาคใต้
PLO 3 ออกแบบและสร้างต้นแบบ ทดสอบ วิเคราะห์ สรุปแนวทางสร้างผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติได้
PLO 4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็นและทำงานเป็นทีมได้
PLO 5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลด้วยภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

ลิงค์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLO) สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตร (PLO) ระดับปริญญาโท

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ปริญญาเอก

PLO 1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
PLO 2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเครื่องกลในกระบวนการการวิจัยและแก้ปัญหาซับซ้อนทางวิศวกรรมเครื่องกลได้
PLO 3 สังเคราะห์ความรู้เพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ หรือผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้
PLO 4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็นและทำงานเป็นทีมได้ และให้คำปรึกษาเชิงวิชาการเบื้องต้นได้
PLO 5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลด้วยภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย

ลิงค์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLO) สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตร (PLO) ระดับปริญญาเอก

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLO)  ระดับปริญญาเอก

 

ดาวน์โหลด ข้อมูลหลักสูตร  ปรับปรุง 2564

แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Website : Graduate School, Prince of Songkla University