ประกาศแนะนำการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3/2564

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

ตารางเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (3ME) ดาวน์โหลดตารางเรียน

เฉพาะผู้เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มคือ ME(A) และ ME(B) ดาวน์โหลด

ตารางเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (3MtE) ดาวน์โหลดตารางเรียน