ประกาศแนะนำการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2564

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

ตารางเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1ME) ดาวน์โหลดตารางเรียน ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/11/2564

เฉพาะผู้เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มคือ ME(A) และ ME(B) ดาวน์โหลด

ตารางเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (1MtE) ดาวน์โหลดตารางเรียน