เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้​การจัดการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียนปกติสู่การจัดการเรียนการ​สอนออนไลน์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์จึงได้จัดทำข้อมูลเผยแพร่เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วย PSU Passport ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้

1. ช่องทางติดต่อบุคลากร

2. ช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ประจำรายวิชา (2/2564)

3. หน้าเว็บหลักสำหรับรายวิชาโครงงานนักศึกษา 2564

หมายเหตุ: Login ด้วย PSU Passport (@psu.ac.th) เท่านั้น

 

นอกจากนี้ให้นักศึกษาติดตามข่าวสารและประกาศเพิ่มเติมได้จากเฟซบุคกลุ่มประจำชั้นปีดังนี้

Facebook กลุ่มชั้นปีที่ 1 (รหัส64)

Facebook กลุ่มชั้นปีที่ 2 (รหัส63)

Facebook กลุ่มชั้นปีที่ 3 (รหัส62)

Facebook กลุ่มชั้นปีที่ 4 (รหัส61)