ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์