วิสัยทัศน์
 • มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตวิศวกรและสร้างนวัตกรรมที่มีศักยภาพระดับสากล เพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  1. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้ และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคม และเครือข่ายสากล
  2. สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะทางวิชาการ และวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
  3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนและร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเป็นธรรม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  1. ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความรู้และทักษะระดับสากล
  2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลสู่การใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม
  3. บริการวิชาการนวัตกรรม เพื่อเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นของภาคใต้และประเทศ
วัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ปณิธาน

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง   ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง   ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย: PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว

 • P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ
  1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม
  2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว
  3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ
 • S - Social responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม
  1. เป็นที่พึ่ง และชี้นําสังคม
  2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
  3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม
 • U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว
  1. มีความรักและสํานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
  2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม
  3. ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน

ค่านิยมองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์: S M A R T

 • S Strive for Success มุ่งมั่น
 • M Mankind มนุษยชาติ
 • A Attitude มีทัศนคติที่ดี
 • R Responsibility มีความรับผิดชอบ
 • T Teamwork ทำงานเป็นทีม
อัตลักษณ์

I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยวิจัย

สมรรถนะหลัก
 • WIL (Work Integrated Learning)
 • Smart Faculty (Happy, Healthy, Efficiency)
 • Think Globally, Act Locally
ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1: การผลิตวิศวกรที่มีความรู้และทักษะระดับสากล
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับสากลสู่การใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3: การบริการวิชาการด้านวิศวกรรมสู่การพัฒนาภาคใต้และประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4: การพัฒนาคณะฯ ร่วมกับพันธมิตรอย่างมีคุณค่า
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5: การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาคและมีความสุข
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการอย่างมั่นคงและยั่งยืน
Undergraduate Education

     The Bachelor's program in Mechanical engineering at Prince Songkla university encourages learners to develop essential knowledge, skills, and professional ethics for their future vocation. Graduates who finish our curriculum can execute tasks according to the code of professional practice in mechanical engineering. The conceive-design-implement-operate framework is the main approach in planning the subject curriculum. Learners can attain a profound sense of engineering through experiencing real-world problems, collected from the regional industry. Also, they can extend their professional comprehension by employing work-integrated learning.
     Learners are expected to have two necessary abilities as followed: 1) to be able to apply knowledge and utilize appropriate technology for industrial and agricultural sectors, and 2) to be able to make rational decisions based on available information. There are two teaching strategies adopted to foster learners. The first one is to stimulate learning appetite by introducing challenging topics from manufacturers or agriculturists. The other teaching approach is activity-based learning. Subjects in our program curriculum are revised and updated annually according to feedback from student and industrial surveys. Furthermore, subjects that allow learners to explore new areas, i.e. railway systems, electric vehicles, the internet of things, robotics, are made available. Learners can arrange field trips themselves based on their interests. Also, they can independently strengthen their expertise and skills through senior projects under the supervision of experienced educators. Our program provides a cooperative education as an option for some learners who prefer working and developing their senior projects in some organizations.
     Our program arranges a study plan following bloom’s taxonomy; consisting of remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating, respectively; so that learners can establish their understanding in the area of modern-day mechanical engineering step by step. Here are the expected learning outcomes at the end of each year. The freshman can explain basic maths, sciences, and fundamental engineering matters in their own words at the end of their first year. Also, they must be able to distinguish the roles and duties of each engineering major. The sophomore can propose theoretical approaches that systematically solve engineering difficulties. They must be able to critically utilize information technology and social networking for positive communication. The junior can design and create engineering systems in a team, and be able to present their work formally. They must be able to understand mechanical engineering subjects, as well as up-to-date topics in industrial and agricultural areas. Finally, the senior can analyze the technological demands of the industrial and agricultural sectors. Then, they must be able to present an appropriate solution to engineering problems by integrating the knowledge they have learned. Then, they have to realize their solution and evaluate the results.

Faculty of Engineering, Prince of Songkla University.

The Department of Mechanical and Mechatronics Engineering at PSU is devoted and focused on projects base for undergraduate students and research base for graduate students. There are six attractive and distinguish research tracks persuading to align with your interest as following:

1) Computer-Aided Design: Using FEM to research biomedical products such as hip protectors, heel shooters, Modeling for engineering applications in the field of CFD. We have licensed commercial software such as SolidWorks, MSC Bundle, and also CFD Software to serve various applications.

2) Applied Mechanics and Materials: Developing and Using Natural rubber in biomedical applications, Natural rubber and Plastic Blending, Synthesis of Composite Materials and Coating Technology for a variety of real-world applications.

3) Thermodynamics and Fluids: Heat transfer enhancement and flow characteristics on a surface of impinging jet, CFD for Cross and Mixed Flow in 2-D and 3-D.

4) Energy: Fluidized bed gasifier for industrial approach, Mixing Technology and Continuous process for biodiesel production, Natural Rubber Sheet Drying Technology, Biomass Wind and Solar Technology

5) Robotics, Automation, and AI: Human-Robot interface in biomedical application, Robotic Control, and System, Machine Learning and Deep Learning research for Manufacturing Process.

6) Modern automotive: Independence hub drive motor control in EV, Formula Student EV.

Please visit our Department's video playlist on Youtube.

 

 

For more information please visit our lecturer profiles.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 

หลักสูตร
 • ปริญญาตรี 2 สาขา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
 • ปริญญาโท 1 สาขา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ปริญญาเอก 1 สาขา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ทำไมต้องเรียนวิศวฯ ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.อ.
 1. เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศ
 2. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ในภาคใต้ที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
 3. ผลการประเมินจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ด้านคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยระดับ 4 (ดี) จากคะแนนเต็ม 5 และเป็นอันดับ 5 จากหน่วยงานที่เข้าร่วม 24 หน่วยงาน ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี พ.ศ. 2552
 4. อาจารย์และนักศึกษามีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง
 5. มีศูนย์ทดสอบความรู้ใบประกอบวิชาชีพที่คณะฯ
งานสำหรับวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
งานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ราชการ
 • โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกแบบ
 • บริษัทที่ออกแบบ ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ รถยนต์ และติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ
 • งานสำรวจชุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 • การรถไฟ การประปา การคมนาคมขนส่ง
 • กระทรวง กรม สถาบันการศึกษาต่างๆ
 • ฯลฯ

 

Engineering Central Services (ECS) for PSU Engineering Staff ไปยัง URL 
ระบบสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับบุคลากรทั้งหมด ไปยัง URL 
 
เอกสารดาวน์โหลดของสาขาวิชา
 • แบบฟอร์มประเมินข้อสอบ Download