หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เน้นสร้าง บัณฑิตที่มีทักษะด้านทฤษฎีวิชาการ สามารถประยุกต์ บูรณาการ เพื่อพัฒนาและวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปัจจุบันหลักสูตรได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างอาจารย์ต่างชาติและนักศึกษาต่างชาติ อาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสนใจผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับสากลเพิ่มขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จึงเป็นโอกาสดีที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรที่มีการ เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร เพื่อตอบสนองกับประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ข้อมูลหลักสูตร ปรับปรุง 2564

Website : Graduate School, Prince of Songkla University