-- ประกาศ --

เรื่อง กำหนดการเบิกจ่ายค่าวัสดุ วิชาโครงงานนักศึกษาปีการศึกษา 1/2560
ให้นักศึกษาดำเนินการขอเบิกจ่ายค่าวัสดุวิชาโครงงาน หรือที่ดำเนินการขออนุมัติซื้อวัสดุแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายที่เจ้าหน้าที่ธุรการภาคฯ ให้นักศึกษาดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 นี้ เท่านั้น

หมายเหตุ สำหรับใบเสร็จรับเงินกำหนดให้เบิกเทอมต่อเทอมเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากนักศึกษาท่านใดมีใบเสร็จอยู่ในมือให้รีบนำมาเบิกให้เรียบร้อย


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
13 ธันวาคม 2560


ทั่วไป


การจัดซื้อวัสดุโครงงาน


รายงานและการประมวลผล


ค้นหารายงานโครงงานนักศึกษาปีก่อนหน้า ::
   


พัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์