ประกาศ
เรื่อง กำหนดการเบิกจ่ายค่าวัสดุ วิชาโครงงานนักศึกษาปีการศึกษา 2/2559
นักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการขอเบิกจ่ายค่าวัสดุวิชาโครงงาน หรือที่ดำเนินการขออนุมัติซื้อวัสดุแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย ที่คุณวิรัชดาวัลย์ ให้นักศึกษาดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 นี้เท่านั้น หากเลยกำหนดทางภาควิชาจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ และนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
29 พฤษภาคม 2560

 


 

ทั่วไป


ประกาศต่างๆ


ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ


แบบฟอร์มต่างๆ


ตัวอย่าง


ค้นหารายงานโครงงานนักศึกษาปีก่อนหน้า ::
   


พัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์