วิศวกรรมเครื่องกล

รายการทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday142
mod_vvisit_counterYesterday158
mod_vvisit_counterThis week142
mod_vvisit_counterThis month4749
mod_vvisit_counterAll847249

โครงการ Project Day 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดให้มีโครงการ Project Day ประกวดโครงงานเครื่องกล/เมคาทรอนิกส์ ณ ลานหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีจิตสำนึก และกระตือรือร้นในการจัดการทำชิ้นงานโครงงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนวิชาโครงงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทดลอง วิจัย หรือศึกษาให้เข้าใจยิ่งขึ้นด้วยตนเองโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาแนะนำ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการทำงานจริงของนักศึกษาต่อไป

 

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้นกว่า 30 ชิ้นงาน โดยโครงงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ โครงงานเรื่อง “Development of Turbochanger for FSAE”

เจ้าของผลงาน                       - นายอิคลาส  ยายู่ส๊ะ และ นายณฐกร  ฟ้าอรุณ

อาจารย์ที่ปรึกษา                    - รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล และ ผศ.ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ได้แก่ โครงงานเรื่อง “การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์จากเกษตรด้วยเชื้อเพลิงผสม Diesel-PFAO 10% Butanol”

เจ้าของผลงาน                       -  นายกิตติศักดิ์  สุวรรณประไพ

อาจารย์ที่ปรึกษา                    -  ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร และนายชินดิษฐ์ สองนาม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ได้แก่ โครงงานเรื่อง “Continuous Passive Motion (CPM) Mechine for Knee Recovery”

เจ้าของผลงาน                       -  น.ส.มุกรินทร์  นาขวัญ และ นายวันนาเดีย นาแว

อาจารย์ที่ปรึกษา                    -  ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ และ รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี

รางวัลชมเชย

ได้แก่ โครงงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องแยกขยะจากผลปาล์ม”

เจ้าของผลงาน                       - นายอัจฉริยะ  กลิ่นดี และ นายทินพัฒน์  พัฒน์ชู

อาจารย์ที่ปรึกษา                    - ดร.มักตาร์ แวะหะยี และ รศ.กำพล  ประทีปชัยกูร

ได้แก่ โครงงานเรื่อง “ชุดทดลองการทำงานของกล่อง ECU (ELECTRONIC CONTROL UNIT)”

เจ้าของผลงาน                       - นายพรสวัสดิ์  สุคนธศีลกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา                    - ผศ.ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร และนายประยูร  ด้วงศิริ


ชมภาพกิจกรรม

HostingSSi