วิศวกรรมเครื่องกล

รายการทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday308
mod_vvisit_counterYesterday279
mod_vvisit_counterThis week803
mod_vvisit_counterThis month5410
mod_vvisit_counterAll847910

รายนามผู้บริจาค

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ลำดับ วัน เดือน ปี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ศิษย์เก่ารุ่นที่ จำนวนเงินบริจาค/บาท
1. 03/06/2014 4810817 คุณอาลิช  สมานแย้ม Neer' 39 5,000
2. 03/06/2014 คุณสุริยา วรธนาวงศ์ Neer' 17 1,000
3. 03/06/2014
คุณตรีศิลป์ ธันธนาพรชัย (IE 6) 5,000
4. 05/06/2014 4610224 คุณธีร์ ชาญวารินทร์ Neer' 37 2,000
5. 05/06/2014 4910110630 คุณอาณัติทร ภักดีเจริญกุล Neer' 40 1,000
6. 05/06/2014
คุณสุรศักดิ์ จตุทอง Neer' 35 2,000
7. 06/06/2014 คุณวิชชญา ใจเพียร Neer' 36 2,500
8. 06/06/2014 คุณชาญยุทธ ทองจินดา Neer' 38 2,500
9. 06/06/2014 ไม่ทราบนาม 500
10. 07/06/2014 คุณบดินทร์ ชวศิริ Neer' 37 3,000
11. 08/06/2014 3510137 (โยธา) คุณพิศาล วีรดิษฐกิจ 501.37
12. 09/06/2014 4910110649 คุณเอกชัย ย้อยแก้ว Neer' 40 1,000
13. 09/06/2014 4910110467 คุณศรายุทธ แซ่ลิ่ม Neer' 40 1,000
14. 09/06/2014 ไม่ทราบนาม 1,000
15. 10/06/2014 4910110084 คุณเจริญชัย เอียดเรือง Neer' 40 1,000
16. 10/06/2014 4910110239 คุณนววิช พึ่งแก้ว Neer' 40 3,000
17. 12/06/2014 4910110289 คุณปิติพงศ์ นุุ่นช่วย 1,000

18.

14/06/2014 บจก.คอนเอฟกรุ๊ป (CON-F GROUP) 3,000
19. 22/06/2014 คุณฑุลิกา  คำภีระ 1,000
20. 22/06/2014 ไม่ทราบนาม 1,000
21. 27/06/2014 ไม่ทราบนาม 14,338
22. 16/07/2014 คุณศุภชัย  ชุมคง Neer' 40 1,000
23. 04/09/2014 4610221 คุณธิราวรรณ์ แซ่เตี่ย Neer' 37 5,000
24. 10/09/2014 ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื้องกล Neer' 44 16,388
25. 16/09/2014 4910110137 คุณณัฎฐ์ ธนานิพนธ์ Neer' 40 1,000
26. 30/10/2014 4910110439 คุณวันวิสาข์  เลิศไกร Neer’ 40 1,000
27. 04/12/2014 3410029 คุณคมกฤช เชื่อวิทยาวุฒิ Neer' 25 1,000
28. 04/12/2014 3410031 คุณคำนูญ จำปาทองเทศ Neer' 25 1,000
29. 04/12/2014 3410038 คุณจารุวรรณ พรหมวิเศษ Neer' 25 1,000
30. 04/12/2014 3410042 คุณจิระศักดิ์ เรืองเกียรติกุล Neer' 25 1,000
31. 04/12/2014 3410072 ดร.ชุมพล ยวงใย Neer' 25 1,000
32. 04/12/2014 3410076 คุณไชยรัตน์ สุนทรรังสรรค์ Neer' 25 1,000
33. 04/12/2014 3410078 คุณณฐพงษ์ สุธีวโรดม Neer' 25 1,000
34. 04/12/2014 3410082 ดร.ณรงค์ศักดิ์ กาญจนศารฑูล Neer' 25 1,000
35. 04/12/2014 3410088 คุณตฤณ สีสุข Neer' 25 1,000
36. 04/12/2014 3410111 คุณธีระ สุวรรณศุภพนา Neer' 25 1,000
37. 04/12/2014 3410113 ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร Neer' 25 1,000
38. 04/12/2014 3410126 คุณนิคม ศรีชู Neer' 25 1,000
39. 04/12/2014 3410136 คุณบัณฑิต ถาวรทนต์ Neer' 25 1,000
40. 04/12/2014 3410142 คุณประจง ว่องสมบูรณ์สิน Neer' 25 1,000
41. 04/12/2014 3410194 คุณภาณุ เหมวิเชียร Neer' 25 1,000
42. 04/12/2014 3410195 คุณภาสกร นันทวงศ์ Neer' 25 2,000
43. 04/12/2014 3410210 คุณรังสิต แก้วหวังสกุล Neer' 25 1,000
44. 04/12/2014 3410248 คุณวิภาส จิรภาส Neer' 25 1,000
45. 04/12/2014 3410272 คุณณัฏฐพัชร (ศรัณย์) อนันต์นพคุณ Neer' 25 1,000
46. 04/12/2014 3410288 คุณสมชาย จรัสพัฒนวงศ์ Neer' 25 1,000
47. 04/12/2014 3410305 คุณสรวุฒิ โชติวานิช Neer' 25 1,000
48. 04/12/2014 3410343 ดร.สุรพันธ์ ถาวรวงษ์ Neer' 25 1,000
49. 04/12/2014 3410361 คุณหัสชัย ประหารภาพ Neer' 25 1,000
50. 04/12/2014 3410381 คุณเอกพล ลิ่มสุนทรากุล Neer' 25 1,000
51. 04/12/2014 3410150 คุณพิสิษฐ์ (ประเสริฐ) ลือเลิศบริการ Neer' 25 1,000
52. 04/12/2014 3410141 คุณบุรินทร ทองโอ Neer' 25 1,000
53. 11/12/2014
คุณวิสุทธิ์ จำปาทอง Neer' 25 1,000
54. 16/12/2014 คุณจิตติ บัวพูน Neer' 25 1,000
55. 09/06/2015 4810039 คุณกิตติพร ทองเย็น Neer' 39 5,000
56. 05/08/2015 คุณศรุต นาคเทวัญ Neer' 36 1,000
57. 7/6/2017 4510387 คุณพลพิชัย  ยอดเอียด 3,000
58. 30/8/2017 4410132 คุณตรีศูล  คชพลายุกต์ 2,000
59. 31/8/2017 คุณอมรเทพ  เอียดแพะ Neer'43 500
60. 31/8/2017 คุณประพัฒน์  คำแก้ว Neer'43 500
61. 31/8/2017 คุณวีรวัศ  คงรอด Neer'44 500
62. 31/8/2017 คุณศาตวัตร  พรหมทอง Neer'43 500
63. 31/8/2017 คุณอนุรักษ์  เสมียนคิด Neer'43 500
64. 31/8/2017 คุณวรศักดิ์  พุมดวง Neer'43 500
65. 31/8/2017 4310327 คุณภิรมย์  แซ่เฮง Neer'34 1,000
66. 31/8/2017 คุณเฉลิมเกียรติ  จินดาพล Neer'41 500
67. 31/8/2017 คุณสรศักดิ์  นาคเตี้ย Neer'41 500
68. 31/8/2017 คุณสุนิค  อวบรังสรรค์ Neer'41 500
69. 31/8/2017 คุณสุรพงษ์  อมรธรรมวุฒิ Neer'41 300
70. 31/8/2017 คุณภูวดล  ลือโสภา Neer'41 500
71. 31/8/2017 คุณปฏิพล  สุขสวัสดิ์ Neer'41 500
72. 31/8/2017 คุณสุทัศน์  ฟุกล่อย Neer'41 500
73. 31/8/2017 คุณเอกรินทร์  จินพงศ์ และคุณฑิฆัมพร  สุขสวัสดิ์ Neer'41 600
74. 31/8/2017 คุณวีรพันธ์  ศรีสุวรรณ Neer'41 1,000
75. 31/8/2017 4410041 คุณโกสินทร์  ภัทราวณิชย์ Neer'35 1,000
76. 31/8/2017 คุณวิลาสิณี  ชูเมือง Neer'35 1,000
132,627.37
HostingSSi