วิศวกรรมเครื่องกล

รายการทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8
mod_vvisit_counterYesterday330
mod_vvisit_counterThis week338
mod_vvisit_counterThis month5478
mod_vvisit_counterAll911722

ปริญญาโท - เอก

ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 1. ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 2. เงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานทางวิชากรตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

 


 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

 

โปสเตอร์

 

Energy Technology

 


โท - เอก วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก สาขาเทคโนโลยีพลังงาน ดังรายละเอียด

 

โท - เอก วิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ป.เอก) ดังรายละเอียด

  

หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต ป.โท หลักสูตร 2 ปี Master of Engineering – M.Eng

หมวดวิชา

แบบ ก(1)

แบบ ก(2)

วิชา เลือก

วิทยานิพนธ์

สาระนิพนธ์

0

36

0

18

18

0

รวม (หน่วยกิต)

36

36

รวม 36 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร และมีสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกลเป็นรายวิชาบังคับที่ไม่มีจำนวนหน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้ มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

แบบ ก(1)

 1. จบ ป.ตรี วศ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
 2. กำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุด ท้าย และคาดว่าจะได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบแล้วไม่ต่ำกว่า 3.00

แบบ ก(2)

 1. จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 2. กำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุด ท้ายและคาดว่าจะได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบแล้วไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 3. จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 4. จบ ป.ตรี ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์บัณฑิตโดยที่ทางภาควิชาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์เพียงพอ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
 5. กำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุด ท้ายขั้นป.ตรี ตามที่ระบุในข้อ 4 และคาดว่าจะได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบแล้วไม่ต่ำกว่า 2.75

งานวิจัยเด่นของ คณาจารย์

 1. ไบโอดีเซล
 2. ระบบอบแห้งพลังงานแสง อาทิตย์แบบผสมผสาน
 3. การรมควันยางแผ่น
 4. บ้านประหยัดพลังงาน
 5. ไฟไน ต์เอลิเมนต์กับงานวิศวกรรม
 6. การปรับปรุงคุณภาพของล้อ ยางตัน
 7. การผลิตโฟมยางธรรมชาติ
 8. เครื่องอัดเชื้อเพลิงจาก ฝุ่นไม้
 9. การออกแบบเครื่องมือและ อุปกรณ์การแพทย์
 10. Piezoelectric motor/Smart structure


หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรดุษฎีบัณฑิต ป.เอก หลักสูตร 3-4 ปี Doctor of Philosophy – Ph.D.

หมวดวิชา

แบบ 1

จบป.โท

แบบ 2

จบ ป.ตรี           จบ ป.โท

วิชา บังคับ (สัมมนา)

วิชาเลือก

วิทยานิพนธ์

0

0

48

8                       6

24                     12

48                     36

รวม (หน่วยกิต)

48

80                    54

คุณสมบัติของผู้ มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

แบบ 1

 1. จบ ป.โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่า และมีเกรดสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
 2. กำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุด ท้ายของหลักสูตร ป.โท ในสาขาระบุในข้อ 1 และ ได้รับเกรดไม่ต่ำกว่า 3.50

แบบ 2

 1. จบ ป.โท หรือกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายของหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า และได้เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ
 2. จบ ป.ตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายของหลักสูตรป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่า และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 หรือ
 3. จบหรือกำลังศึกษาอยู่ใน เทอมสุดท้ายของหลักสูตร ป.โท หรือ ป.ตรี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ 1 และ 2 แต่มีผลงาน เช่น งานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ ตีพิมพ์
 4. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยพลังงานหมุน เวียนสำหรับภาคใต้
 2. กลุ่มวิจัยยางพารากับงาน วิศวกรรม
 3. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไฮบริด
 4. กลุ่มวิจัยวัสดุเซรามิกและวัสดุผสม

แหล่งทุนวิจัย ที่คณาจารย์ได้รับ

 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
 2. สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.)
 4. สำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน (สนพ.)
 5. งบวิจัยจากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. งบวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ

ทุนสนับสนุนนัก ศึกษา

 1. ทุ่นผู้ช่วยสอน (TA)
 2. ทุนผู้ช่วยวิจัยจากงาน วิจัยของคณาจารย์ (RA)
 3. ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียน จากบัณฑิตวิทยาลัย
 4. ทุนค่าเล่าเรียนคณะ วิศวกรรมศาสตร์
 5. ทุนวิจัยจากบัณฑิต วิทยาลัย
 6. ทุนศิษย์ก้นกุฏิสำหรับ นักศึกษาที่จบจาก มอ.
HostingSSi