วิศวกรรมเครื่องกล

รายการทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday234
mod_vvisit_counterYesterday373
mod_vvisit_counterThis week948
mod_vvisit_counterThis month6512
mod_vvisit_counterAll877383

บุคลากรภาควิชา

1. รศ.กำพล  ประทีปชัยกูร

Assoc.Prof. Gumpon Prateepchaikul

อาจารย์ / Lecturer
2. รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ Assoc.Prof.Dr.Suteera Prasertsan อาจารย์ / Lecturer
3. รศ.ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล Assoc.Prof.Panyarak Ngamsritragul อาจารย์ / Lecturer
4. รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล Assoc.Prof.Dr.Perapong Tekasakul อาจารย์ / Lecturer
5. รศ.ดร. วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร Assoc. Prof. Dr.Worawut Wisutmethangoon อาจารย์ / Lecturer
6. รศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล Assoc.Prof.Dr.Charoenyut Dechwayukul อาจารย์ / Lecturer
7. ผศ.ดร. จันทกานต์  ทวีกุล Asst.Prof.Dr.Juntakan Taweekun อาจารย์ / Lecturer
8. รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี Assoc.Prof.Dr.Pruittikorn Smithmaitrie อาจารย์ / Lecturer
9. รศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง Assoc.Prof.Dr.Wiriya Thongruang อาจารย์ / Lecturer
10. ศ.ดร. สุธรรม  นิยมวาส Assoc.Prof.Dr.Sutham Niyomwas อาจารย์ / Lecturer
11. ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต Asst.Prof.Dr.Chayut Nuntadusit อาจารย์ / Lecturer
12. ผศ.ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร Asst.Prof.Dr.Theerayut Leevijit อาจารย์ / Lecturer
13. ผศ.ดร. กฤช  สมนึก Asst.Prof.Dr.Krit  Somnuk อาจารย์ / Lecturer
14. อ.ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ Dr.Kittinan  Maliwan อาจารย์ / Lecturer
15. อ.ดร. จีระภา  สุขแก้ว Dr.Jeerapa  Sookgaew อาจารย์ / Lecturer
16. อ.ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา Dr.Thanansak Theppaya อาจารย์ / Lecturer
17. อ.ดร.สมชาย  แซ่อึ้ง Dr.Somchai  Sae-ung อาจารย์ / Lecturer
18. อ.ชลิตา  หิรัญสุข Ms. Chalita Hiransoog อาจารย์ / Lecturer
19. อ.ประกิต  หงษ์หิรัญเรือง Mr.Prakit Honghirunruang อาจารย์ / Lecturer
20. ดร.ปรมินทร์  เณรานนท์ Dr.Paramin  Neranon อาจารย์ / Lecturer
21. ผศ.ดร.ภาสกร  เวสสะโกศล Asst.Prof.Dr.Passakorn  Vessakosol อาจารย์ / Lecturer
22. อ.สราวุธ  โกนสร้าง Mr.Sarawut Gonsrang อาจารย์ / Lecturer
23. อ.นิติพันธุ์  วิทยผดุง Mr. Nitipan  Vittayaphadung อาจารย์ / Lecturer
24. อ.จุฑามณี  อุ๋ยสกุล Ms.Jutamanee  Auysakul

อาจารย์ / Lecturer

25. อ.ดร.มักตาร์  แวหะยี Dr.Makatar Wae-hayee อาจารย์ / Lecturer
26. อ.ศรัทธา  ศรีวรเดชไพศาล Mr.Satta  Srewaradachpisal อาจารย์ / Lecturer
27. ครูประยูร  ด้วงศิริ Mr.Prayoon  Duangsiri ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน / Teacher
28. นายนิยม  พรหมรัตน์ Mr.Niyom  Promrat ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ / Teacher
29. นายสุมาตร  ฟองเกิด Mr.Sumart  Fongkerd ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน / Teacher
30. นายบุญสม  จันทร์ทอง Mr.Boonsom  Juntong นักวิทยาศาสตร์ / Teacher
31. นายชินดิษฐ์  สองนาม Mr.Chinnadit  Songnam นักวิทยาศาสตร์ / Teacher
32. นางธัญชนก  พฤกษ์เมธากุล Mrs.Thanchanok  Prukmetakul ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน / Staff
33. นางประนอม  ภักดีรุจีรัตน์ Mrs.Pranom Pakdeerugeerat ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน / Staff
34. นางธัญญ์มุนินทร์  ปวินท์ธนาธร Mrs.Thanmunin  Pawintanathon เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ / Staff
35. นางฝาติหม๊ะ   โปติล่ะ Mrs.Fatimah  Potila นักวิชการคอมพิวเตอร์ / Staff
36. นางสาววิรัชดาวัลย์  สุวรรณมณี Miss Wirudchadawan Suwanmanee นักวิชาการพัสดุ / Staff
37. นางปาริชาติ  มัชฌิมาภิโร Mrs.Parichart Matchimapiro พนักงานเก็บเอกสาร / Staff
38. นางสาวหทัย  ไพบูลย์พิทยา Miss Hatai Piboonpittaya นักวิชาการศึกษา / Staff
39. นายจตุพร  อินสุวรรณโณ Mr.Jatuporn  Insuwanno ช่างเทคนิค / Teacher
40. นายนเรศ  จินดาเพ็ชร์ Mr.Naret Jindapetch วิศวกร / Teacher
41. นายศุกชัย  ติ่นกะชาิติ Mr.Suppachai  Tinkachart นักวิทยาศาสตร์ / Teacher
HostingSSi