รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

วิศวกรรมเครื่องกล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday78
mod_vvisit_counterYesterday177
mod_vvisit_counterThis week1905
mod_vvisit_counterThis month5305
mod_vvisit_counterAll798771

ชี้แจงผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน กรณีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ สกอ.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 18 January 2018 08:47 Written by Administrator Thursday, 18 January 2018 08:29

ตามมติคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งจากมติดังกล่าวมีหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ในการนี้ ภาควิชาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแล้ว  ภาควิชาฯ ขอชี้แจงดังนี้

 

รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1   ได้มาตรฐาน ดังรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ตามเอกสารแนบ

อนึ่ง ทางคณะฯ ได้ส่งรายงานผลการประเมินของหลักสูตรโดยกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2558 ให้กับทางมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เพื่อประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแล้ว เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของหลักสูตร

 

รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1   ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 11 (มีจำนวนนักศึกษารับเกิน 1 คน) ดังรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ตามเอกสารแนบ

 

ทั้งนี้ ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ได้ดำเนินการปรับลดจำนวนนักศึกษาในความรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ฯ เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งได้รับอนุมัติปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ได้เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. ประกาศเป็นเวลาต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี


จึงเรียนชี้แจงมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

นศ.วิศวฯ เครื่องกล คว้าอันดับ 3 หุ่นยนต์ RoboCup Asia-Pacific 2017

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 18 December 2017 09:25 Written by Administrator Monday, 18 December 2017 09:22

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.วิศวฯ เครื่องกล ในโอกาสที่คว้ารางวัลอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017) ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ  โดยมี รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

Read more: นศ.วิศวฯ เครื่องกล คว้าอันดับ 3 หุ่นยนต์ RoboCup Asia-Pacific 2017

   

ปตท.สผ. จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดตัวแรกที่พัฒนาโดยคนไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 13 December 2017 09:03 Written by Administrator Wednesday, 13 December 2017 08:52

วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สาธิตการทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดฝีมือคนไทยตัวแรกที่พัฒนาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ “ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด” เพื่อช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาทัศนียภาพของชายหาด การสาธิตหุ่นยนต์ดังกล่าวจัดขึ้นที่ หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมาก

 

Read more: ปตท.สผ. จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดตัวแรกที่พัฒนาโดยคนไทย

   

กฟผ.หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 13 December 2017 08:42 Written by Administrator Wednesday, 13 December 2017 08:40

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดร.ฐานันดร์ศักด์ เทพญา พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ คุณประศาสน์  สุบรรพวงศ์ ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 13 ตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ ร่วมกันหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลับลูกปืน Bearing

 

Read more: กฟผ.หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

   
HostingSSi