ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  

  แนะนำหนังสือใหม่
ชื่อ :

ผู้แต่ง :

สำนักพิมพ์ :
HEAT TRANSFER A Practical Approach
YUNUS A. CENGEL

Mc Graw Hill


ชื่อ :

ผู้แต่ง :

สำนักพิมพ์ :
ไฟไนต์เอลิเมนต์อย่างง่าย พร้อมซอฟต์แวร์
Easy Finite Element
ปราโมทย์ เดชะอำไพ
สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ชื่อ :
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ :
Mechanical Behavior of Materials
William F.Hosford
CAMBRIDGE

  ชื่อ :

ผู้แต่ง :


สำนักพิมพ์ :
MECHANICS OF MATERIALS
Fourth Edition in SI Units
Ferdinand P.Beer
E.Russell Johnston, Jr.
John T.DeWolf
Mc Graw Hill
  ประชาสัมพันธ์

** E - Book
ภาควิชาได้รวบรวมหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E - Book) ไว้สำหรับใช้ในส่วนการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้สู่บุคลกร บุคลกรท่านใดที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดที่ http://service.me.psu.ac.th/e-books


** ประกาศภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เรื่อง "ระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องสมุดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล"
ตามรายละเอียดที่แนบมานี้


** ซีดี-รอม ได้รวบรวมมาตรฐานทั่วไป(ใหม่) 20 เรื่องและมาตรฐานบังคับ 70 เรื่อง หากท่านใดต้องการทำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ กรุณา ติดต่อที่ต้องสมุด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล **


** สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยกลางในการเป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยของประเทศ ได้ส่ง CD-ROM ทำเนียบการวิจัย 2548 และบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2548 มาเพื่อเผยแพร่ใช้ประโยชน์ หากอาจารย์ท่านใดต้องการข้อมูล สามารถมาติดต่อยืมได้ที่ห้องสมุดภาควิชา


** ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ ที่ควรนำมาคืนห้องสมุดภาควิชา คลิกที่นี่ **


** อาจารย์ท่านใดต้องการจะทดลองใช้ ซอฟแวร์ MSC.FEA/AFEA 2005 1000 Grids ติดต่อเพื่อนำซอฟแวร์ไปทดสอบได้ที่ ห้องสมุดาภาควิชา **


** อาจารย์ท่านใดต้องการจะทดลองใช้ ซอฟแวร์ TurboCAD ติดต่อเพื่อนำ ซอฟแวร์ไปทดสอบได้ที่ ห้องสมุดภาควิชา **


Copyright 2005 (C) by Mechanical Engineering Prince of Songkla University All rights reserved