Main Menu

 


ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษาบัณทิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

- 2nd progress for thesis 1/2016 Master and Ph.D in Mechanical Engineering Program (23-11-59)

- 1st progress for thesis 1/2016 Master and Ph.D in Mechanical Engineering Program (28-10-59)

- Mechanical Engineering Seminar Program, 1/2016 (31-08-59)

- เงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด (04-04-57)

- ฟอร์มข้อตกลงภาระงาน (17-12-55)

- ขั้นตอนการขอทุนเสนอบทความ (05-09-55)

- คุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล

- ข้อแนะนำและรูปแบบการเขียนอ้างอิงในวิทยานิพนธ์

- ตัวอย่าง การเขียนแบบเสนอโครงร่างงานวิทยานิพนธ์

   
เมนูส่วนที่ 1
เมนูส่วนที่ 2
 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112