In-House Practical Training (IHPT)
โครงการ การเขียนแบบวัสดุ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รอบ 2)

  

 

                
                  
           วันที่ 17-21 มีนาคม 2546 ทางภาควิชาได้จัดอบรม โครงการ
In-House Practical Training (IHPT) เรื่อง การเขียนแบบวัสดุ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SolidEdge11)ขึ้น โดยจัดอบรมให้ สำหรับ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลภายนอกขึ้น ในวันนั้นมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 33 คน แบ่งเป็นนักศึกษา 23 คน  คณาจารย์ภาคเครื่องกล 3 ท่าน และคณาจารย์จากสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 ท่าน..
           ในส่วนของวิทยากร มีด้วยกัน 3 ท่าน
อาจารย์วรวุทธ  วิสุทธิ์เมธางกูร  ดูแลในส่วนของ part อาจารย์วิทยา หมาดนุ้ย  ดูแลในส่วนของ Assembly และอาจารย์สุทธิรัตน์  สุวรรณจรัส ดูแลในส่วนของ Draft  พร้อมด้วยนักศึกษาผู้ช่วยสอนอีก 2 คน นายปรเมศ และ นายศุภศักดิ์  ชูสิงห์ ช่วยดูแลให้ส่วนต่างๆ ระหว่างการอบรม...       
                                                            

 

  หมายเหตุ สามารถดูวันและเวลาฝึกอบรมโครงการอื่นได้ที่  IHPT

 

 


ประกาศ
งดให้บริการห้องปฏิบัติการ 3 วันที่ 17-21มี.ค. 46 เพื่อจัดอบรม
IHPT ภ.เครื่องกล กรุณาใช้ห้องห้องปฏิบัติการ  4

 


อาจารย์วรวุทธ
วิสุทธิ์เมธางกูร  ดูแลในเรื่องของ part
 

 

อาจารย์วิทยา
หมาดนุ้ย  ดูแลในเรื่องของ assembly
 
 


อาจารย์สุทธิรัตน์
สุวรรณจรัส ดูแลในส่วนของ draft
 

 

คณาจารย์ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเข้าฝึกอบรม
 
 

 

 

บรรยากาศ
  ระหว่างการอบรมความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์ กับ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมอบรม
 
 

ประกาศนียบัตร  บรรยากาศตอนรับประกาศนียบัตร เต็มไปด้วยความภูมิใจ และยินดี สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
 

รอยยิ้ม แห่งความปิติของอาจารย์เจริญยุทธ
 

 

ส่งท้าย อาจารย์วรวุธ ร่วมกันกล่าวปิดท้ายการอบรม

 

พักผ่อน เหน็ดเหนื่อยมานาน คณาจารย์และนักศึกษาร่วมพักผ่อนทานของว่างก่อนร่ำลา
 

 ทุกคนร่วมใจถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังสิ้นสุดการอบรม ก่อนกาล จากลา...

 

ศุภศักดิ์ : ภาพ : บรรยาย
 

Copyright 2003. Prince of Songkla University. All rights reserved.