รูปแบบการเรียนรู้ LEARNING STYLES


                   ผู้เรียนมีความชอบวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกัน บางคนชอบ การดู การฟัง บ้างก็ชอบการคิดไตร่ตรอง บางคนชอบการทำกิจกรรม วิธีการสอนก็มีหลากหลายวิธี อาจารย์บางคนชอบบรรยาย บางคนชอบสาธิต หรือนำให้ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง อาจารย์บางท่านเน้นที่หลักทฤษฎี บางท่านเน้นการประยุกต์ใช้ บางคนเน้นการจดจำ บางคนเน้นความเข้าใจ
                   เมื่อมีความไม่ตรงกันระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน และรูปแบบการสอนของอาจารย์ อาจทำให้เกิดปัญหาความเบื่อหน่าย ไม่ตั้งใจในการเรียน หรือการทำคะแนนสอบได้ไม่ดี ในวิชานั้น หรือทำให้ไม่สนใจสาขาวิชานี้ หรือต้องเลิกเรียนไปกลางคัน ผู้สอนเมื่อได้รับผลการสอบที่ไม่ดี หรือไม่ได้รับความสนใจในวิชา อาจทำให้มีความรู้สึกที่ต้องกวดขันผู้เรียนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์แย่ลง ในที่สุดก็ทำให้สังคมสูญเสียผู้ที่มีศักยภาพในสาขาวิชานั้นๆ ไป
                   ในการแก้ปัญหาอาจารย์ผู้สอนควรแสวงหาจุดสมดุลของวิธีการสอน ที่ทำให้ในภาพรวมนักศึกษาทุกคนได้รับการสอนในรูปแบบที่ตนชอบแม้เพียงบางส่วน ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกผ่อนคลายและเต็มใจที่จะเรียน และบางส่วนในรูปแบบที่อาจไม่ตรงกับความชอบของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาแม้จะไม่ชอบในตอนต้น แต่ก็จำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพนั้น ๆ
                   รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โมเดล Felder-Silverman คิดค้นโดย Dr. Richard M. Felder ศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมเคมีและ Dr. Linda K. Silverman นักจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งใช้วัดรูปแบบการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตน์ แต่ต่อมาก็ได้มีการประยุกต์ใช้ในสาขาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

                   ผู้วิจัยขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจ ทำแบบทดสอบวัดดัชนีรูปแบบการเรียนรู้ของตน เพื่อจะได้ประเมินตนว่ามีรูปแบบการเรียนรู้แบบใด และข้อมูลของท่านจะนำไปประมวลในภาพรวมซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคณะ หรือมหาวิทยาลัยต่อไป ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคล แต่จะนำมาวิเคราะห์อยู่รูปแบบในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างตามประเภทต่าง ๆ ต่อไป

ขอขอบคุณในความร่วมมือ


คลิกเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

เอกสารอ้างอิง

- คำอธิบายสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ แบบต่างๆ

- Understanding Student Differences

- LEARNING AND TEACHING STYLES IN ENGINEERING EDUCATION

- Learning and Teaching Styles In Foreign and Second Language Education