สัมมนาภาควิชา

ทบทวนระดมความคิด และหากลยุทธเพื่อลดข้อด้อยของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2547


หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดการสัมมนา


รองหัวหน้าภาควิชาฯ รายงานสรุป KPI ภาควิชา


บุคลากรของภาควิชาฯ ทุกคนเข้าร่วมสัมมนา


รองหัวหน้าภาควิชาฯ ชี้แจงการแบ่งกลุ่ม


หัวหน้าภาควิชากล่าวเปิดการสัมมนาวันที่สอง ณ เวิร์ลรีสอร์ท เกาะสมุย


ตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งสรุปผลการระดมความคิด ในด้านการพัฒนาบุคลากร


ตัวแทนกลุ่มที่สองสรุปผลการระดมความคิด ในด้านการพัฒนานักศึกษา


ตัวแทนกลุ่มที่สามสรุปผลการระดมความคิด ในด้านงานวิจัย

 

ท่องเที่ยว - พักผ่อน