test
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศกำหนดให้นักศึกษาปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม และมีจำนวนชั่วโมงในการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

การเทียบค่าประสบการณ์จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา

-----------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศทางภาควิชาฯ


แผนกิจกรรมประจำปี


- แผนกิจกรรมประจำปี 2557

 

Department of Mechanical Engineering